Rekisteriselosteet

20.7.2016

PerusTerveys Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1.Rekisterinpitäjä

PerusTerveys Suomi Oy, Y-tunnus 2752945-7
Ritaharjuntie 49 90540 Oulu
info@perusterveys.fi
0207340720

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ylilääkäri Juha-Jaakko Sinikumpu, jjs@perusterveys.fi

3. Rekisterin nimi

PerusTerveys Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on PerusTerveys Oy:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpitäminen, kehittäminen ja tilastointi. Tietoja voidaan käyttää myös PerusTerveys Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen, kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja.

 • Asiakkaan perustiedot: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (esimerkiksi osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, muut asiakkaan ilmoittamat yhteystiedot), ammatti, sukupuoli, kieli, asiakasnumero
 • Tietoja asiakkaan samaan talouteen kuuluvista henkilöistä esim. alle 18 –vuotiaiden lasten lukumäärä ja henkilötiedot
 • Asiakkaan itse tallettamat omaan terveyteensä liittyvät tiedot sekä profiiliinsa liitettyjen henkilöiden terveystiedot
 • Potilaan hoidon järjestämisen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan liittyvät välttämättömät terveystiedot
 • Laboratorio-, kuvantamis- ja muut tutkimustiedot, diagnoosi- ja lähetetiedot, reseptitiedot
 • Asiakashistoria esim. ajanvaraustiedot, palveluiden käyttö-, peruutus- ja ostotiedot (toimipiste, hoitavan henkilön ammattiryhmä), laskutukseen ja maksukäyttäytymiseen liittyvät tiedot
 • Vakuutusyhteys- sekä laskutusyhteystiedot
 • Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja
 • Asiakaspalaute, palveluun liittyvät tyytyväisyystiedot ja kommentit rekisterinpitäjän palveluista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään seuraavista lähteistä:

 • Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakkuuden aikana saaduista tiedoista
 • Palveluiden käytön yhteydessä saaduista tiedoista
 • Asiakkaalta itseltään
 • Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös tunnistamis- ja varmennepalvelua tarjoavilta, väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille. Palveluun rekisteröityneen käyttäjän arkaluonteisia ja muita henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle palveluun rekisteröityneen käyttäjän nimenomaisella suostumuksella.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriä säilytetään digitaalisessa muodossa. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä käyttöoikeus. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus työsuhteen aikana ja sen päättymisen jälkeen.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakastiedot (henkilötietolaki 26 §) maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröity voi esittää kirjallisen korjauspyynnön rekisterinpitäjälle, joka päättää korjaamisesta. Tarvittaessa asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen korjaamista tai poistamista.

11. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa rekisterinpitäjälle.


6.9.2017

PerusTerveys Suomi Oy:n työnhakijan tietoja koskeva rekisterin tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä

PerusTerveys Suomi Oy, Y-tunnus 2752945-7
Isokatu 32
90100 Oulu

2.Rekisteriasioista vastaava henkilö/yhteyshenkilö

Riikka Stjerna
Rekrytointipäällikkö
riikka@perusterveys.fi
+358469224808

PerusTerveydeys Suomi Oy:n toimipaikoissa vastaavia henkilöitä ovat johtavat lääkärit ja esimiehet

3.Rekisterin nimi

PerusTerveys Suomi Oy:n rekrytointirekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on toimia kohdennettuun tai avoimeen rekrytointiin osallistuneiden työnhakijoiden koulutuksen, osaamisen ja tehtävään soveltuvuuden arvioinnissa heidän ilmoittamiensa tietojen perusteella. Rekisteröityjen tietoja käsitellään PerusTerveys Suomi Oy:n rekrytointitilanteissa. Manuaaliset tiedot säilytetään lukitussa arkistossa hallinnossa. Rekisteröityjen työnhakijoiden tietoja säilytetään seuraavasti:

 • avoimen hakemuksen saapumisesta 6 kk
 • kohdennetun haun hakemukset säilytetään 12 kuukautta saapumisesta

Tiedot hävitetään niin, etteivät sivulliset henkilöt pääse niitä käyttämään. Sähköinen rekrytointijärjestelmä on ollut käytössä v 2016 alkaen.

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään työnhakijan nimi, yhteystiedot, työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten koulutus, työkokemus, osaaminen ja mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot.

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen ensisijainen tietolähde on työnhakija itse. Lisäksi tietoja koostuu työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa, esim. JulkiTerhikki. Työntekijän luvalla voidaan tietoja koota entisiltä työnantajilta ja suosittelijoilta.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset tai tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekrytointiprosessissa kertyneitä tietoja ei luovuteta PerusTerveys Suomi Oy:n ulkopuolisille tahoille. Sähköisen rekrytointijärjestelmän tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, teknisestä ylläpidosta vastaa ohjelman toimittaja Suomessa.

8.Rekisterin suojauksen perusteet

Rekrytoinnissa kertyneitä tietoja voivat käsitellä vain siihen osallistuvat henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa arkistossa, johon on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka osallistuvat rekrytointiprosessiin. Sähköisen rekisterin tiedot on salattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Eri ohjelmasovelluksiin on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja niiden antamien oikeuksien laajuus on määritelty työtehtävien mukaan.

9.Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Työnhakija voi pyytää tietojensa tarkastamista rekrytointipäälliköltä vapaamuotoisella, allekirjoitetulla pyynnöllä. Tarkastus pyritään järjestämään ilman viivettä noin viikon kuluessa pyynnön saapumisesta. Työnhakijan tulee osoittaa kirjallisin dokumentein virheellinen tieto, jonka jälkeen virhe voidaan korjata.