Yrittäjä – miksi työterveyshuolto?

Yrittäjän hyvä työkyky on keskeinen osa yrityksen kivijalkaa. Työkyvyllä tarkoitetaan yrittäjän voimavaroja suhteessa työn vaatimuksiin. Voimavarat koostuvat mm. hyvästä terveydestä, osaamisesta ja ammattitaidosta. Työkykyyn vaikuttavat myös johtaminen, työyhteisö ja työolot sekä arvot, asenteet ja motivaatio. Lisäksi perheellä ja lähiyhteisöllä on merkitystä työkyvyn kannalta. 

Lakisääteinen työterveshuolto

Jos yrityksessä on yksikin palkattu työntekijä, on työnantajan järjestettävä työntekijöilleen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto. Lakisääteinen työterveyshuolto tulee järjestää työn vaara- ja haittatekijöiden tunnistamiseksi ja niihin vaikuttamiseksi sekä työntekijöiden työkyvyn tukemiseksi. Vaikkakin työnteko on yleisesti ottaen hyväksi ihmiselle, niin joskus työolosuhteissa on sellaisia tekijöitä, jotka ovat haitaksi terveydelle ja toimintakyvylle. Juuri näiden tekijöiden selvittäminen on työter-veyshuollon tehtävä, mieluiten jo ennen kuin kukaan on saanut oireita tai sairastunut. Tekijät tunnistetaan yhdessä työpaikan kanssa työpaikkaselvityksessä, jonka pohjalta työterveyshuolto antaa suosituksensa terveydelle haitallisten tekijöiden korjaamiseksi tai vähintään työntekijöiden suojele-miseksi. Kaikki muu työterveyshuollon toiminta suunnitellaankin työpaikkaselvityksen pohjalta.

Vapaaehtoinen sairasvastaanotto

Sairaanhoitoa ei työnantajan ei tarvitse kustantaa työntekijöilleen, mutta useimmat silti tekevät näin. Sen hyötyinä nähdään mm. se, että työhön mahdollisesti liittyvät sairaudet tunnistetaan jo varhaisessa vaiheessa tai että työpaikan tunteva lääkäri voi ottaa työolosuhteet huomioon esimer-kiksi sairausloman pituutta miettiessään.

Yrittäjän oma työterveyshuolto

Yrittäjälle itselleen työterveyshuollon järjestäminen ei ole pakollista. Työn terveellisyydestä huolehtiminen ja työkyvyn tukeminen on kuitenkin erityisen järkevää juuri yrittäjän kohdalla, sillä pienessä yrityksessä yrittäjän työkyvyn menettäminen tai heikentyminen voi asettaa koko yrityksen jatkon uhanalaiseksi. Hyvällä tuurilla ja itsestä huolehtimisella voi pötkiä pitkällekin, mutta yllätyksiä – joko sattumasta tai tietämättömyydestä johtuen – voi hyvinkin tulla eteen. 

Joskus työhön sitoutuminen voi yrittäjällä olla niin voimakasta, että itsestä huolehtiminen unohtuu. Myös taloudellinen tilanne ja mahdollisuudet työstä irtautumiseen voivat vaikuttaa mahdollisuuksiin huolehtia omasta työkyvystä. Työkykyyn panostaminen onkin yrittäjällä aina investointi tulevaisuuteen!

Työterveyshuollon kustannukset

Mitä työterveyshuolto sitten maksaa? Työterveyshuollon palveluntarjoaja tekee yritykselle suunni-telluista palveluista kustannusarvion. Työterveysyhteistyötä aloitettaessa toteutetaan työpaikkaselvitys, jonka perusteella laaditaan työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Jos työssä esiintyy terveydelle vaarallisia tai haitallisia tekijöitä, on työntekijöiden terveyttä ja työkykyä seurattava; käytännössä terveystarkastuksia tekemällä. Jos erityisiä altisteita tai kuormitustekijöitä ei todeta, ovat terveydenseurantatarkastukset vapaaehtoisia, toki suositeltavia.

Tiesithän, että työterveyshuollon kustannuksista saa korvausta Kelalta? Ennaltaehkäisevästä työter-veyshuollosta Kela korvaa hakemuksen perusteella takautuvasti 50-60 % ja sairaanhoidosta 50 %. Loput kustannuksista yritys voi vähentää verotuksessa.

PerusTyöterveyden palvelupaketti

PerusTyöterveydessä et maksa turhasta! PerusTyöterveys tarjoaa työterveyshuollon palvelupaketin, jossa ei rönsyillä lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osalta; kaikki lakisääteinen toiminta hoidetaan ammattitaidolla, mutta kustannustehokkaasti ja ylimääräisiä tutkimuksia vält-täen. PerusTyöterveydessä työterveyshoitajan ja -lääkärin yhteistyötä on kehitetty PerusTerveyden yleisen toimintaperiaatteen mukaisesti mahdollisimman joustavaksi ja ajankäytön suhteen tehok-kaaksi, mikä näkyy palvelunostajalle kevyempinä kustannuksina.  Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi PerusTyöterveys tarjoaa yrityksille vapaaehtoista sairaanhoitoa PerusTerveyden erittäin kus-tannustehokkaaksi todetun peruskonseptin mukaisesti.

Tehdessäsi yrittäjänä työterveyshuoltosopimuksen PerusTyöterveyden kanssa, saat kustannuste-hokkaan, helposti saavutettavan ja ammattitaitoisen yhteistyökumppanin oman työkyvyn ja tervey-den tueksi. Alkuvaiheen kustannukset (työpaikkaselvitys ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma) pienelle yritykselle ovat suuruusluokaltaan yleensä selvästi alle 500 e (ja tästä vielä Kelakorvaus 50-60%), ja sen jälkeen terveyden ja työkyvyn seuraaminen sekä mahdollinen sairaanhoito toteutuvat vaivattomasti, ja niistä veloitetaan käytetyn ajan perusteella – Kelan korvaukset huomioiden edulli-sesti. Panosta siis työkykyysi ja yrityksesi tulevaisuuteen ja hanki itsellesikin työterveyshuolto!

Teksti:

Olli Heikkilä
Työterveyshuollon erikoislääkäri, Oulu

olli@perusterveys.fi